Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η εξελισσόμενη πανδημία από τον νέο κορονοϊό SARS‑CoV‑2 συνιστά μείζον παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, αξιόπιστη μοριακή ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό του ιού, καλή περιγραφή των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, κατανόηση της παθοφυσιολογίας της λοίμωξης, αναγνώριση θεραπευτικών στόχων, ανάπτυξη εμβολίου και αποτελεσματικών αντιϊκών φαρμάκων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η επιτακτική ανάγκη αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων τόσο για ταυτοποίηση πιθανών κρουσμάτων και ελέγχου των επαφών τους όσο και για διαλογή του πληθυσμού. Προς αυτή την κατεύθυνση ήδη εκπονήθηκαν συντεταγμένες διαγνωστικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο (ενδεικτικά, ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, μεταξύ άλλων), υιοθετώντας σχετικές υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι βασικές μεθοδολογίες ανίχνευσης αδρά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: μοριακές και ανοσολογικές. Οι πρώτες στηρίζονται στην ανίχνευση του γενετικού υλικού (RNA) του ιού σε βιολογικά υγρά (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα / έκπλυμα, στοματοφαρυγγικό επίχρισμα / έκπλυμα, πτύελα), ενώ οι δεύτερες στην ανίχνευση πρωτεϊνών του ιού και αντισωμάτων εναντίον του ιού στα ίδια βιολογικά υγρά αλλά επίσης και στο αίμα (ένδειξη έκθεσης στον ιό). Η διαθέσιμη εμπειρία υποστηρίζει την άποψη ότι και οι δύο προσεγγίσεις έχουν θέση στη διαγνωστική προσέγγιση και συμπληρωματική αξία σε προγράμματα περιορισμού της διασποράς του ιού και αντιμετώπισης της λοίμωξης. Συνεπώς αναγνωρίζονται ως εργαλεία θεμελιώδους σημασίας για την επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων της πολιτείας στη δημόσια υγεία έτσι ώστε να ανασχεθεί η εξάπλωση του ιού και να επιτευχθεί η επαναφορά της κοινωνίας στην κανονικότητα.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Ανταποκρινόμενοι στις παραπάνω προκλήσεις και βασιζόμενοι στη συμπληρωματική εμπειρία τους στην επιδημιολογία, τη διαγνωστική των λοιμώξεων, τη μοριακή βιολογία και τη βιοτεχνολογία, οι φορείς της παρούσας σύμπραξης συνεργάζονται για την επίτευξη των εξής βασικών επιδιώξεων με διαγνωστική αξία:

  • ανάπτυξη και εφαρμογή αξιόπιστων μεθόδων ανοσολογικής και μοριακής ταυτοποίησης του ιού με δυνατότητα ευρείας διαγνωστικής εφαρμογής από εργαστήρια που διαθέτουν τη σχετική εμπειρία, επαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό
  • σύσταση και οργάνωση προτυποποιημένων, προοπτικών συλλογών βιολογικού υλικού από ασυμπτωματικούς και πάσχοντες, σε συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, που θα δώσουν τη δυνατότητα για μελέτες με αντικείμενο την κατανόηση της μοριακής εξέλιξης του ιού (virome analysis) και της αλληλεπίδρασης ιού-ξενιστή (virus-host interactions). Στη συγκεκριμένη προσπάθεια θα συμβάλλει η εγκεκριμένη εθνική υποδομή βιοτραπεζών BBMRI-GR.
  • ανάπτυξη βάσεων κλινικών δεδομένων σχετικών με την επιδημία στην Ελλάδα

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η εξελισσόμενη πανδημία από τον νέο κορονοϊό SARS‑CoV‑2 συνιστά μείζον παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, αξιόπιστη μοριακή ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό του ιού, καλή περιγραφή των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, κατανόηση της παθοφυσιολογίας της λοίμωξης, αναγνώριση θεραπευτικών στόχων, ανάπτυξη εμβολίου και αποτελεσματικών αντιϊκών φαρμάκων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η επιτακτική ανάγκη αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων τόσο για ταυτοποίηση πιθανών κρουσμάτων και ελέγχου των επαφών τους όσο και για διαλογή του πληθυσμού. Προς αυτή την κατεύθυνση ήδη εκπονήθηκαν συντεταγμένες διαγνωστικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο (ενδεικτικά, ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, μεταξύ άλλων), υιοθετώντας σχετικές υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι βασικές μεθοδολογίες ανίχνευσης αδρά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: μοριακές και ανοσολογικές. Οι πρώτες στηρίζονται στην ανίχνευση του γενετικού υλικού (RNA) του ιού σε βιολογικά υγρά (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα / έκπλυμα, στοματοφαρυγγικό επίχρισμα / έκπλυμα, πτύελα), ενώ οι δεύτερες στην ανίχνευση πρωτεϊνών του ιού και αντισωμάτων εναντίον του ιού στα ίδια βιολογικά υγρά αλλά επίσης και στο αίμα (ένδειξη έκθεσης στον ιό). Η διαθέσιμη εμπειρία υποστηρίζει την άποψη ότι και οι δύο προσεγγίσεις έχουν θέση στη διαγνωστική προσέγγιση και συμπληρωματική αξία σε προγράμματα περιορισμού της διασποράς του ιού και αντιμετώπισης της λοίμωξης. Συνεπώς αναγνωρίζονται ως εργαλεία θεμελιώδους σημασίας για την επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων της πολιτείας στη δημόσια υγεία έτσι ώστε να ανασχεθεί η εξάπλωση του ιού και να επιτευχθεί η επαναφορά της κοινωνίας στην κανονικότητα.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Ανταποκρινόμενοι στις παραπάνω προκλήσεις και βασιζόμενοι στη συμπληρωματική εμπειρία τους στην επιδημιολογία, τη διαγνωστική των λοιμώξεων, τη μοριακή βιολογία και τη βιοτεχνολογία, οι φορείς της παρούσας σύμπραξης συνεργάζονται για την επίτευξη των εξής βασικών επιδιώξεων με διαγνωστική αξία:

  • ανάπτυξη και εφαρμογή αξιόπιστων μεθόδων ανοσολογικής και μοριακής ταυτοποίησης του ιού με δυνατότητα ευρείας διαγνωστικής εφαρμογής από εργαστήρια που διαθέτουν τη σχετική εμπειρία, επαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό
  • σύσταση και οργάνωση προτυποποιημένων, προοπτικών συλλογών βιολογικού υλικού από ασυμπτωματικούς και πάσχοντες, σε συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, που θα δώσουν τη δυνατότητα για μελέτες με αντικείμενο την κατανόηση της μοριακής εξέλιξης του ιού (virome analysis) και της αλληλεπίδρασης ιού-ξενιστή (virus-host interactions). Στη συγκεκριμένη προσπάθεια θα συμβάλλει η εγκεκριμένη εθνική υποδομή βιοτραπεζών BBMRI-GR.
  • ανάπτυξη βάσεων κλινικών δεδομένων σχετικών με την επιδημία στην Ελλάδα