ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

ΝΑΝΤΙΑ ΛΙΑΠΗ

Η Νάντια Λιάπη ηγείται της διεύθυνσης GRC και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση και επίβλεψη έργων ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων ενώ έχει αναλάβει αντίστοιχα καθήκοντα σε σημαντικούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, μεταξύ αυτών και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των Επιστημών Υγείας. Είναι πιστοποιημένη  Data Protection Officer (DPO), ISO 27001 (Information Security) Lead Auditor, Chief Information Security Manager (CISM), ISO 9001 (Quality Management) Lead Auditor, ISO 20000 (IT Services) Lead Implementer, ISO 22301 (Business Continuity) Senior Lead Auditor, ISO 27799 (Information Security for Health Sector) Senior Lead Manager.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE (GRC) SERVICES

Η Space Hellas δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων τα τελευταία 35 χρόνια. Οι υπηρεσίες που παρέχει στον τοµέα της Ασφάλειας Πληροφοριών, της Επιχειρησιακής Συνέχειας, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς, την ανεύρεση των πραγµατικών αδυναµιών στις υποδοµές και την κουλτούρα τους, τον προσδιορισµό των κινδύνων ή τις πιθανότητες επιτυχίας µιας επίθεσης καθώς και λύσεις / βελτιώσεις βασισµένες στη συµµόρφωση µε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, κανονισμούς και βέλτιστες πρακτικές.

Η Space Hellas υλοποίησε ή υλοποιεί έργα GRC σε πελάτες της από τους παρακάτω τομείς της αγοράς:

 •  Δομές Υγείας / Διαγνωστικά Κέντρα / Ερευνητικά Κέντρα
 •  Εταιρείες χρηματοοικονομικού κλάδου / Τράπεζες / Επικουρικά Ταμείς
 •  Πανεπιστήμια / Πολυτεχνεία / Εκπαιδευτήρια (Σχολεία και ΙΕΚ)
 •  Υπουργεία / Δήμους / Άλλους Δημόσιους Φορείς
 •  Βιομηχανίες / Εμπορικές επιχειρήσεις / Σούπερ Μάρκετ
 •  Εταιρίες Πληροφορικής /Τηλεπικοινωνίες / Data Centers / εταιρίες Digital Marketing
 •  Τηλεόραση

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GRC

Οι στόχοι των υπηρεσιών GRC περιλαμβάνουν:

 •  Ευθυγράµµιση της επιχειρησιακής στρατηγικής µε τη διαχείριση κινδύνου και τη συµµόρφωση
 •  Ποσοτικοποίηση των αδυναμιών και η αντιμετώπισή τους µε εφαρμογή ελέγχων, πολιτικών και διαδικασιών καθώς επίσης και τεχνολογικών λύσεων
 •  Εντοπισμός, αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων, καθώς επίσης και η κατάλληλη διαχείρισή τους
 •  Καθοδήγηση για τον καθορισμό των κατάλληλων πλαισίων για τη νομική και κανονιστική συµµόρφωση και τη συµµόρφωση µε διεθνή πρότυπα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

ΝΑΝΤΙΑ ΛΙΑΠΗ

Η Νάντια Λιάπη ηγείται της διεύθυνσης GRC και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση και επίβλεψη έργων ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων ενώ έχει αναλάβει αντίστοιχα καθήκοντα σε σημαντικούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, μεταξύ αυτών και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των Επιστημών Υγείας. Είναι πιστοποιημένη  Data Protection Officer (DPO), ISO 27001 (Information Security) Lead Auditor, Chief Information Security Manager (CISM), ISO 9001 (Quality Management) Lead Auditor, ISO 20000 (IT Services) Lead Implementer, ISO 22301 (Business Continuity) Senior Lead Auditor, ISO 27799 (Information Security for Health Sector) Senior Lead Manager.

GOVERNANCE,
RISK & COMPLIANCE
(GRC) SERVICES

Η Space Hellas δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων τα τελευταία 35 χρόνια. Οι υπηρεσίες που παρέχει στον τοµέα της Ασφάλειας Πληροφοριών, της Επιχειρησιακής Συνέχειας, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς, την ανεύρεση των πραγµατικών αδυναµιών στις υποδοµές και την κουλτούρα τους, τον προσδιορισµό των κινδύνων ή τις πιθανότητες επιτυχίας µιας επίθεσης καθώς και λύσεις / βελτιώσεις βασισµένες στη συµµόρφωση µε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, κανονισμούς και βέλτιστες πρακτικές.

Η Space Hellas υλοποίησε ή υλοποιεί έργα GRC σε πελάτες της από τους παρακάτω τομείς της αγοράς:

 •  Δομές Υγείας / Διαγνωστικά Κέντρα / Ερευνητικά Κέντρα
 •  Εταιρείες χρηματοοικονομικού κλάδου / Τράπεζες / Επικουρικά Ταμείς
 •  Πανεπιστήμια / Πολυτεχνεία / Εκπαιδευτήρια (Σχολεία και ΙΕΚ)
 •  Υπουργεία / Δήμους / Άλλους Δημόσιους Φορείς
 •  Βιομηχανίες / Εμπορικές επιχειρήσεις / Σούπερ Μάρκετ
 •  Εταιρίες Πληροφορικής /Τηλεπικοινωνίες / Data Centers / εταιρίες Digital Marketing
 •  Τηλεόραση

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GRC

Οι στόχοι των υπηρεσιών GRC περιλαμβάνουν:

 •  Ευθυγράµµιση της επιχειρησιακής στρατηγικής µε τη διαχείριση κινδύνου και τη συµµόρφωση
 •  Ποσοτικοποίηση των αδυναμιών και η αντιμετώπισή τους µε εφαρμογή ελέγχων, πολιτικών και διαδικασιών καθώς επίσης και τεχνολογικών λύσεων
 •  Εντοπισμός, αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων, καθώς επίσης και η κατάλληλη διαχείρισή τους
 •  Καθοδήγηση για τον καθορισμό των κατάλληλων πλαισίων για τη νομική και κανονιστική συµµόρφωση και τη συµµόρφωση µε διεθνή πρότυπα